การย่อยอาหาร

  • Transliteration
    gaan yôi aa-hăan
  • Thai Phonetic
    [ กาน ย่อย อา-หาน ]