thai2english logo

การไม่ใช้งบประมาณที่ฝ่ายนิติบัญญัติกำหนดให้

  • Transliteration
    gaan mâi chái ngóp bprà-maan têe fàai ní-dtì ban-yàt gam-nòt hâi
  • Thai Phonetic
    [ กาน ไม่ ไช้ งบ ปฺระ-มาน ที่ ฝ่าย นิ-ติ บัน-หฺยัด กำ-หฺนด ไห้ ]
  • Add to favorites