การฟอกเงิน

  • Transliteration
    gaan fôk ngern
  • Thai Phonetic
    [ กาน ฟอก เงิน ]