การพัฒนา

  • Transliteration
    gaan pát-tá-naa
  • Thai Phonetic
    [ กาน พัด-ทะ-นา ]