การเปิดเสรีทางการค้ากาน เปิด เส-รี ทาง กาน ค้า
gaan bpèrt săy-ree taang gaan káaTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish