การเปลี่ยนแปลงของภาษากาน เปฺลี่ยน แปฺลง ของ พา-สา
gaan bplìan bplaeng kŏng paa-săaTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish