thai2english logo

การเปลี่ยนแปลง

 • Transliteration
  gaan bplìian bplaeng
 • Thai Phonetic
  [ กาน เปฺลี่ยน แปฺลง ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • ขั้นล่าสุดของการเปลี่ยนแปลง
  kân lâa sùt kŏng gaan bplìian bplaeng
  An early stage of change.
 • อย่างน้อยสุดจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับ
  yàang nói sùt jà dtông mee gaan bplìian bplaeng ná kráp
  Then at least change.
 • จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ
  jà mâi mee gaan bplìian bplaeng dai dai
  There's no turning back.