การเปลี่ยน

  • Transliteration
    gaan bplìan
  • Thai Phonetic
    [ กาน เปฺลี่ยน ]