การเป็น

  • Transliteration
    gaan bpen
  • Thai Phonetic
    [ กาน เป็น ]