การประเมินค่ากาน ปฺระ-เมิน ค่า
gaan bprà-mern kâaTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish