การประถมศึกษา

  • Transliteration
    gaan bprà-tŏm sèuk-săa
  • Thai Phonetic
    [ กาน ปฺระ-ถม สึก-สา ]