thai2english-logo
search

การประชุม

 • Transliteration
  gaan bprà-chum
 • Thai Phonetic
  [ กาน ปฺระ-ชุม ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • การประชุมเป็นยังไงบ้างล่ะ
  gaan bprà-chum bpen yang ngai bâang lâ
  How was the meeting ?
 • การประชุมเป็นไงบ้าง
  gaan bprà-chum bpen ngai bâang
  How did the meeting go ?
 • การประชุมเป็นยังไงบ้าง
  gaan bprà-chum bpen yang ngai bâang
  So how was your meeting ?
 • เตรียมพร้อมสำหรับการประชุม
  dtriam próm săm-ràp gaan bprà-chum
  Get ready for the meeting.