การประกันวินาศภัยกาน ปฺระ-กัน วิ-นาด ไพ
gaan bprà-gan wí-nâat paiTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish