การปฏิบัติ

  • Transliteration
    gaan bpà-dtì-bàt
  • Thai Phonetic
    [ กาน ปะ-ติ-บัด ]