thai2english-logo
search

การบาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน

  • Transliteration
    gaan bàat jèp nêuang jàak gaan tam ngaan
  • Thai Phonetic
    [ กาน บาด เจ็บ เนื่อง จาก กาน ทำ งาน ]
  • Add to favorites