การที่

  • Transliteration
    gaan têe
  • Thai Phonetic
    [ กาน ที่ ]