thai2english logo

การเต้น

 • Transliteration
  gaan dtên
 • Thai Phonetic
  [ กาน เต้น ]
 • Add to favorites

Example Sentences

 • การเต้นลีลาศควรจะปล่อยให้เป็นอิสระ
  gaan dtên lee-lâat kuuan jà bplòi hâi bpen ìt-sà-rà
  Dancing should be freeing.
 • การเต้นของคุณน่าเกลียดชะมัด
  gaan dtên kŏng kun nâa glìiat chá-mát
  Your dance is really ugly.