การเดิน

  • Transliteration
    gaan dern
  • Thai Phonetic
    [ กาน เดิน ]