การค้า

  • Transliteration
    gaan káa
  • Thai Phonetic
    [ กาน ค้า ]