การคัดแยกพลาสติกกาน คัด แยก พฺล๊าด-ติก
gaan kát yâek pláat-dtìkTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish