การคลัง

  • Transliteration
    gaan klang
  • Thai Phonetic
    [ กาน คฺลัง ]