การเข้า

  • Transliteration
    gaan kâo
  • Thai Phonetic
    [ กาน เข้า ]