การเกษตร

  • Transliteration
    gaan gà-sàyt
  • Thai Phonetic
    [ กาน กะ-เสด ]