การกล่อมเกลาทางการเมืองกาน กฺล่อม เกฺลา ทาง กาน เมือง
gaan glòm glao taang gaan meuangTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish