กันท่า

  • Transliteration
    gan tâa
  • Thai Phonetic
    [ กัน ท่า ]