thai2english-logo
search

กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

  • Transliteration
    gong tun pát-tá-naa dèk láe yao-wá-chon nai tìn tú-rá-gan-daan
  • Thai Phonetic
    [ กอง ทุน พัด-ทะ-นา เด็ก และ เยา-วะ-ชน ไน ถิ่น ทุ-ระ-กัน-ดาน ]
  • Add to favorites