thai2english-logo
search

กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติ

  • Transliteration
    gong tun bprà-chaa gon hàeng sà-hà bprà-chaa châat
  • Thai Phonetic
    [ กอง ทุน ปฺระ-ชา กอน แห่ง สะ-หะ ปฺระ-ชา ชาด ]
  • Add to favorites