กองทัพบก

  • Transliteration
    gong táp bòk
  • Thai Phonetic
    [ กอง ทับ บก ]