กระเพาะอาหาร

  • Transliteration
    grà-pór aa-hăan
  • Thai Phonetic
    [ กฺระ-เพาะ-อา-หาน ]