กระบวนท่า

  • Transliteration
    grà-buan tâa
  • Thai Phonetic
    [ กฺระ-บวน ท่า ]