กระบวนท่า

 • Transliteration
  grà-buan tâa
 • Thai Phonetic
  [ กฺระ-บวน-ท่า ]
 • 1
  [ Noun ]
  technique ; trick ; trickery
  Components