กรมท่า

  • Transliteration
    grom-má-tâa
  • Thai Phonetic
    [ กรม-มะ-ท่า ]