กรมเจ้าท่า

  • Transliteration
    grom jâo tâa
  • Thai Phonetic
    [ กฺรม เจ้า ท่า ]