กรมการสื่อสารทหารกฺรม-มะ-กาน สื่อ สาน ทะ-หาน
grom-má-gaan sèu săan tá-hăan
  • Noun
    Directorate of Joint CommunicationsTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish