กฎหมายจารีตประเพณีกด หฺมาย จา-รีด ปฺระ-เพ-นี
gòt măai jaa-rêet bprà-pay-neeTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish