อุปกรณ์จัดเส้นทางอุ-ปะ-กอน จัด เส้น ทาง
ù-bpà-gon jàt sâyn taang
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish