อำเภอวังน้ำเขียวอำ-เพอ วัง น้าม เขียว
am-per wang náam kĭeow
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish