อาณาจักรกรุงศรีอยุธยาอา-นา จัก กฺรุง สี อะ-ยุด-ทะ-ยา
aa-naa jàk grung sĕe a-yút-tá-yaa

Sounds similar to    About the redesign
    Advertise With UsTerms Of UsePrivacy Policy
    Copyright © 2004-2014 thai2english.com. All rights reserved.