หมายเลขบัตรประชาชนหฺมาย เลก บัด ปฺระ-ชา ชน
măai lâyk bàt bprà-chaa chon
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish