สินทรัพย์หมุนเวียนสิน ซับ หฺมุน เวียน
sĭn sáp mŭn wian
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish