สำนักงานกลางทะเบียนราษฎร์สำ-นัก งาน กฺลาง ทะ-เบียน ราด
săm-nák ngaan glaang tá-bian râat
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2014 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish