สมุดรายวันรับเงินสะ-หฺมุด-ราย-วัน รับ เงิน
sà-mùt-raai-wan ráp ngern
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish