วัฏจักรของอุทกวิทยาวัด-ตะ-จัก ของ อุ-ทก วิด-ทะ-ยา
wát-dtà-jàk kŏng ù-tók wít-tá-yaa
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish