รูปร่างเรขาคณิตรูบ ร่าง เร-ขา คะ-นิด
rôop râang ray-kăa ká-nít
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish