รถโดยสารประจำทางปรับอากาศรด โดย-สาน ปฺระ-จำ ทาง ปฺรับ-อา-กาด
rót doi-săan bprà-jam taang bpràp-aa-gàat

Sounds similar to    About the redesign
    Advertise With UsTerms Of UsePrivacy Policy
    Copyright © 2004-2014 thai2english.com. All rights reserved.