รถโดยสารประจำทางปรับอากาศรด โดย-สาน ปฺระ-จำ ทาง ปฺรับ-อา-กาด
rót doi-săan bprà-jam taang bpràp-aa-gàat
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish