เมล็ดมะม่วงหิมพานต์มะ-เล็ด มะ-ม่วง หิม-มะ-พาน
má-lét má-mûang hĭm-má-paan
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish