ผู้ช่วยผู้อำนวยการพู่ ช่วย พู่ อำ-นวย กาน
pôo chûay pôo am-nuay gaan
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish