แป้นพิมพ์แบบดีโวยาร์คแป้น-พิม แบบ ดี-โว-ยาก
bpâen-pim bàep dee-woh-yâak
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish