บรรทัดฐานทางสังคมบัน-ทัด ถาน ทาง สัง-คม
ban-tát tăan taang săng-kom
Sounds similar toAdvertise With UsTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2014 thai2english.com. All rights reserved.
Colombia Travel Guide