ทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิด ตะ-วัน ตก เฉียง เหฺนือ
tít dtà-wan dtòk chĭang nĕua
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish