ซอยพญานาคช่วงปลายซอย พะ-ยา-นาก ช่วง ปฺลาย
soi pá-yaa-nâak chûang bplaai
Sounds similar toTerms Of UsePrivacy Policy
Copyright © 2004-2016 thai2english.com. All rights reserved.
Colombian Spanish